Algemene Voorwaarden | DeStrijders Letselschade B.V. | KvK: 71050493

_______________________________________________________________________________

Download onze Algemene Voorwaarden hier of lees onze Algemene Voorwaarden hieronder.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
 De opdrachtnemer: DeStrijders Letselschade B.V. (hierna: “DSL”), die de onder artikel 2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;
 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van DSL;
 De opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en DSL te bepalen werkzaamheden die door DSL verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2: Algemeen
1. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met DSL gesloten opdrachten.
4. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 3: Dienstverlening
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht heeft gegeven middels ondertekening, retourzending en ontvangst door DSL van de opdrachtbevestiging.
2. De opdrachtgever verleent aan DSL de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het incident geleden en te lijden schade.
3. De werkzaamheden die DSL voor opdrachtgever verricht, wordt buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat DSL tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. DSL draagt gedurende de behandeling van de zaak zorg voor de verzending van alle relevante stukken naar opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bewaren van deze stukken. Wanneer opdrachtgever het dossier nogmaals toegezonden wenst te krijgen, zal DSL voor het toezenden hiervan de hiervoor gemaakte redelijke kosten bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 4: Behandeling van de zaak
1. DSL is gehouden de belangen van haar opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
2. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
3. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, dan zal DSL zich inspannen dit resultaat te bewerkstelligen, maar niet garanderen dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
4. DSL is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal DSL de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zich inspannen om een hoog niveau qua dienstverlening te bereiken, maar geeft geen enkele garantie hiertoe.

Artikel 5: Medewerking en gegevensverstrekking
1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door DSL frustreren dan wel onmogelijk maken.
2. Indien en zolang de zaak bij DSL in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij DSL beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan DSL de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en/of verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.
3. Opdrachtgever verleent toestemming aan DSL voor het uitbrengen van een (landelijk) persbericht met betrekking tot zijn/haar letselschadezaak.

Artikel 6: Geheimhouding
1. DSL is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Opdrachtgever is gehouden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim.
3. DSL is gerechtigd alle (medische) informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid DSL
1. DSL is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van verwijtbare en toerekenbare tekortkomingen van DSL of van personen in haar dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, één en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.
2. De aansprakelijkheid van DSL voor indirecte schade, zoals: gevolgschade, gederfde inkomsten etc. is uitgesloten.
3. DSL dient in geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door opdrachtgever in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
4. Iedere aansprakelijkheid van DSL is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
5. Indien en voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door DSL het gevolg zijn van de omstandigheid dat opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is DSL daarvoor in het geheel niet aansprakelijk. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever geschieden.
6. DSL is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde hulppersonen (derden) niet aansprakelijk.

Artikel 8: Kosten juridische bijstand
1. Zolang de zaak nog niet voor de rechter is gebracht worden deze kosten ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd. Deze kosten worden gerekend tot de schade zoals het slachtoffer die lijdt en worden door DSL verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar.
2. Het honorarium wordt vastgesteld door de bestede uren in de desbetreffende periode te vermenigvuldigen met het uurtarief van DSL. Het honorarium wordt verhoogd met een opslag voor kantoorkosten en aangevuld met verschotten en vervolgens gefactureerd aan opdrachtgever.
3. Alle genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege.
4. DSL behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks te indexeren op basis van eventuele kostenstijgingen.
5. Indien de buitengerechtelijke kosten worden vergoed door een wederpartij dan machtigt opdrachtgever deze wederpartij om de vergoeding rechtstreeks aan DSL te betalen.
6. Indien de buitengerechtelijke kosten niet (geheel) worden vergoed is DSL bereid deze kosten in bepaalde gevallen kwijt te schelden.

Artikel 9: Juridische bepalingen
1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter van een door opdrachtnemer te bepalen arrondissement. Indien partijen gezamenlijk van oordeel zijn dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage, bindend advies of mediation, dan zal een zodanig geschil eerst worden voorgelegd aan een door partijen gezamenlijk te benoemen mediator.
3. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

_______________________________________________________________________________

Download onze Algemene Voorwaarden hier.