Site-inhoud

De inhoud van deze site is door DeStrijders met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. DeStrijders kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig is. Aan de (juridische) informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. DeStrijders is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door DeStrijders gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld.

 

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

De website www.destrijders.nl en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan DeStrijders, tenzij anders vermeld. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeStrijders.

Alle merken, waaronder woord- en beeldmerken, op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van DeStrijders. Zonder schriftelijke toestemming van DeStrijders is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Dus: gebruik geen teksten, afbeeldingen, video’s, slogan’s en logo’s van DeStrijders zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben gekregen. Wil je graag content van onze website gebruiken? Stuur een mailtje naar contact@destrijders.nl en vermeld daarin welke content je zou willen gebruiken en waarvoor je het zou willen gebruiken. We zullen je verzoek in behandeling nemen en nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

Wijzigingen Disclaimer

DeStrijders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.